Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującegoBudowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W dniu 19 grudnia 2019 r. MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o." nr POIS.01.06.01-00-0031/19 (w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Wartość przedsięwzięcia: 219 277 967,00 zł

Kwota dofinansowania: 41 864 769,10 zł

Celem przerdsięwzięcia jest budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą o mocy zainstalowanej elektrycznej 12MWe i mocy osiągalnej cieplnej 40 MWt.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości

W celu ułatwienia informowania IZ POIiŚ o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach, został utworzony specjalny mechanizm sygnalizacyjny.
Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez:

Dziennik fotograficzny

W dniu 21 lipca 2021 r. MEGATEM EC-Lublin Sp. z o. o. podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość przedsięwzięcia: 219 277 967,00 zł

Kwota dofinansowania: 70 380 000,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej