Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Współpraca z Unią Europejską

Projekty zrealizowane przez Elektrociepłownie Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. z udziałem funduszy pomocowych (Phare, fundusze strukturalne) na lata 2004 – 2008, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Lp. Tytuł projektu Nazwa programu Kwota dotacji / pożyczki Wartość projektu
1 Studium wykonalności
bloku parowo-gazowego
Program Rozwoju Przedsiębiorstw 2.418,91 EURO
(10.500,00 PLN)
4.837,82 EURO
2 Zakup urządzenia
rozdrabniającego do produkcji paliwa
formowanego, serwera oraz oprogramowania
Regionalny Fundusz
Dotacji Inwestycyjnych
16.791,95 EURO
(72.890,50 PLN)
33.583,90 EURO
3 Zakup systemu wentylacji
hali kotłowni parowej w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.
Bezpieczeństwo i Higiena
Pracy w sektorze MSP
13.760,00 EURO
(56.322,64 PLN)
27.520,00 EURO
4 Wariantowe studium
ekonomiczno - techniczne
modernizacji stacji
uzdatniania wody do obiegu kotłowego,
ciepłowniczego i chłodzenia
SPO - WKP, działanie 2.1 10.000,00 PLN 20.000,00 PLN
5 Wdrożenie i certyfikacja zintegrowanego SZJ ISO
9001:2000 i ISO 14001
w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.
SPO - WKP, działanie 2.1 19.200,00 PLN 58.400,00 PLN
6 Wdrożenie systemu
bilansowania i nadzoru
eksploatacji w Megatem
EC-Lublin Sp. z o.o.
SPO - WKP, działanie 2.1 125.450,00 PLN 250.900,00 PLN
7 Opracowanie studium
wykonalności dotyczącego
zastosowania metody amoniakalnej półsuchej
oraz pulsacyjnego filtra workowego do oczyszczania spalin
SPO - WKP, działanie 2.1 45.000,00 PLN 90.000,00 PLN
8 Wariantowe studium
ekonomiczno - techniczne
budowy agregatów
kogeneracyjnych
zasilanych paliwem
gazowym w kotłowi
SPO - WKP, działanie 2.1 13.500,00 PLN 27.000,00 PLN
9 Wprowadzenie nowych
procesów
technologicznych w zakresie wykonywania
analiz laboratoryjnych
w Laboratorium Chemicznym
Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.
PHARE 2003, Fundusz Dotacji
Inwestycyjnych
9.155,75 EURO
(36.694,41 PLN)
18.311,50 EURO
10 Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa Megatem
EC-Lublin Sp. z o.o.
poprzez kompleksową
informatyzację
przedsiębiorstwa
PHARE 2003, Fundusz Dotacji
Inwestycyjnych
10.903,73 EURO
(43.699,97 PLN)
21.807,47 EURO
11 Budowa instalacji
odsiarczania spalin w technologii amoniakalnej
oraz pulsacyjnego filtra workowego w Megatem
EC-Lublin Sp. z o.o.
SPO - WKP, działanie 2.4.1 6.500.000,00 PLN 10.000.000,00 PLN
12 Zakup urządzenia
do automatycznego
pobierania próbek
z ciągu technologicznego
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa 122.500,00 PLN 298.900,00 PLN
13 Zastosowanie w procesie produkcji ciepła instalacji napędowej do regulacji zmienno obrotowej wydajności pompy 35W50 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. Współfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa 389.089,50 PLN 791.148,65 PLN
14 Rozszerzenie zakresu działalności Megatem EC-Lublin sp. z o.o. o nowe usługi pomiarowe dzięki rozbudowie laboratorium do analiz chemicznych i badania układów elektroenergetycznych W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oś Priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie 1.3. współfinansowane ze środków europejskich i dotacji celowej 102.720,00 PLN 171.200,00 PLN
15 Budowa kotła o wydajności parowej 50,0 t/h do produkcji energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji – Część 1 10.832.400,00 PLN
14.443.200,00 PLN
16 Zakup nowoczesnego turbogeneratora umożliwiającego zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, sposobem na wzrost efektywności energetycznej osiąganej przez firmę Megatem Regionalny program operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1,4 Schemat B 3.500.000,00 PLN
11.008.500,00 PLN
17 Termomodernizacja budynku administracyjnego Firmy Megatem-EC Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1. 1.075.875,74  PLN
2.113.078,78 PLN