Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującegoTaryfy

Podział odbiorców na grupy

Podziału odbiorców na grupy dokonano wg miejsca dostarczania ciepła oraz rodzaju nośnika:

grupa A - odbiorcy pobierający ciepło w postaci ciepłej wody bezpośrednio ze źródła ciepła
grupa B - odbiorcy pobierający ciepło w postaci ciepłej wody bezpośrednio z sieci ciepłowniczej

Ceny i stawki opłat za ciepło MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o. wynikające z zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany taryfy dla ciepła dla MEGATEM EC-Lublin Sp. z o.o. decyzją nr OLB.4210.14.2024.MSz2 oraz w oparciu o aktualnie obowiązującą taryfę dla MEGA-REM Sp. z o. o. o. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyk decyzją nr OLB.4210.7.2024.Ebo, opublikowanych w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło, które obowiązują od dnia 01 lipca 2024r. do rozliczeń z odbiorcami energii cieplnej.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
Zmiany obowiązują od 01.07.2024 do 31.01.2025

Lp.

Określenie ceny i stawki opłat

Jednostka
miary
  Grupa A Grupa B
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok Netto 187 335,28 187 335,28
zł/MW/m−c Netto 15 611,27 15 611,27
2 Cena ciepła zł/GJ Netto 76,78 76,78
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 Netto 19,09 19,09
4 Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW/rok Netto - 36 814,81
zł/MW/m−c Netto - 3 067,90
5 Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
zł/GJ Netto - 16,86

Obowiązuje od 01.02.2024 do 30.06.2024

Lp.

Określenie ceny i stawki opłat

Jednostka
miary
  Grupa A Grupa B
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok Netto 158 816,30 158 816,30
zł/MW/m−c Netto 13 234,69 13 234,69
2 Cena ciepła zł/GJ Netto 69,31 69,31
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 Netto 18,05 18,05
4 Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW/rok Netto - 35 652,34
zł/MW/m−c Netto - 2 971,03
5 Stawka opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe
zł/GJ Netto - 16,35

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opłaty za przyłączenie do siecie ciepłowniczej (obowiązuje od 01.02.2024 do 31.01.2025)

Lp.

Średnica przyłącza DN

Stawka opłaty netto [zł/m]

1 2*Ø 32 mm 243,14
2 2*Ø 40 mm 245,62
3 2*Ø 50 mm 269,46
4 2*Ø 65 mm 286,42
5 2*Ø 80 mm 318,25
6 2*Ø 100 mm 374,82
7 2*Ø 125 mm 419,38
8 2*Ø 150 mm 517,79
9 2*Ø 200 mm 654,33

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej naliczany będzie podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie $ 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020r poz.718 z późniejszymi zmianami) informujemy, że informacje nt. rozliczeń za sprzedane ciepło można uzyskać pod adresem rozliczenia@megatem-ec.pl

Pliki z pełną treścią do pobrania w formacie PDF:

Rok 2024

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2024
Taryfa dla ciepła na rok 2024
Taryfa opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki poz. 568/2023.

Rok 2022 po drugiej zmianie od 01.01.2023

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2022 po zmianach
Taryfa dla ciepła na rok 2022 po zmianach
Taryfa opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki poz. 846/2022.

Rok 2022 po pierwszej zmianie do 31.12.2022

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2022 po zmianach
Taryfa dla ciepła na rok 2022 po zmianach
Taryfa opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki poz. 645/2022.

Rok 2022

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2022
Taryfa dla ciepła na rok 2022
Taryfa opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki poz. 434/2022.

Rok 2021

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2021
Taryfa dla ciepła na rok 2021