Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018Taryfy

Podział odbiorców na grupy

Podziału odbiorców na grupy dokonano wg miejsca dostarczania ciepła oraz rodzaju nośnika:

grupa A - odbiorcy pobierający ciepło w postaci ciepłej wody bezpośrednio ze źródła ciepła
grupa B - odbiorcy pobierający ciepło w postaci ciepłej wody bezpośrednio z sieci ciepłowniczej

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. (obowiązuje od 01.05.2021 do 30.04.2022)

Lp.

Określenie ceny i stawki opłat

Jednostka
miary
  Grupa A Grupa B
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok Netto 118 708,30 118 708,30
zł/MW/m−c Netto 9 892,36 9 892,36
2 Cena ciepła zł/GJ Netto 33,13 33,13
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 Netto 9,60 9,60
4 Stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
zł/MW/rok Netto - 25 874,46
zł/MW/m−c Netto - 2 156,21
5 Stawka opłatyzmiennej za
usługi przesyłowe
zł/GJ Netto - 11,70

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie $ 32 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020r poz.718 z późniejszymi zmianami) informujemy, że informacje nt. rozliczeń za sprzedane ciepło można uzyskać pod adresem rozliczenia@megatem-ec.pl

Pliki z pełną treścią do pobrania w formacie PDF:

Rok 2021

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2021
Taryfa dla ciepła na rok 2021
Taryfa opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki poz. 107/2021.

Rok 2020

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki na rok 2020
Taryfa dla ciepła na rok 2020