Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Ochrona danych osobowych

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: spółka Megatem EC - Lublin Sp z o.o. |NIP 946 - 23 - 11 - 443, REGON 960441361, ul. Mełgiewska 7-9, 20 - 952 Lublin.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mełgiewska 7-9, 20 - 952 lub email: sekretariat@megatem-ec.pl

 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W celu zgodnego z prawem realizowania obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych powołany został pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych Administratora, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres email: podo@megatem-ec.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonywaniem umowy ze spółką Megatem EC - Lublin Sp z o.o, której Pani/Pan jest stroną, na podstawie przepisów prawa: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony przetwarzanych danych osobowych art. 6 ust.1 lit. b tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazywane podmiotom, z którymi współpracuje spółka w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą np. podmiotom świadczącym usługi prawne lub doradcze.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej Strony umowy, i zgodnie z obowiązkiem księgowym przez okres 5 lat.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest niezbędne w celu prawidłowego wykonywania umowy. Niepodanie danych lub żądanie ich usunięcia będzie podstawą do rozwiązania łączącej strony Umowy.

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami