Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

Termomodernizacja budynku administracyjnego Firmy
Megatem-EC Lublin.

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.1.

Przedsiębiorstwo Megatem EC – Lublin Sp. z o.o. 20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9 informuje o zrealizowaniu projektu pn.

„Termomodernizacja budynku administracyjnego Firmy Megatem-EC Lublin”.

Głównym celem ukończonego projektu była realizacja prac termomodernizacyjnych, które przyczyniają się do osiągnięcia głównego celu projektu tj. poprawy efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Megatem EC-Lublin. Projekt przyczynia się do oszczędności energii cieplnej, elektrycznej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Realizacja inwestycji pozwala zwiększyć efektywność energetyczną Firmy. To z kolei pozwala wygenerować oszczędności, które Spółka przeznacza na kolejne inwestycje. Ponadto zrealizowane przedsięwzięcie poprawia warunki pracy w budynku administracyjnym oraz pozytywnie wpływa na jego wygląd estetyczny.

Kwota dofinasowania: 1 075 875,74 PLN
Wartość Projektu: 2 113 078,78 PLN