Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującego

W trosce o środowisko

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów działalności Spółki Megatem. Monitoring spalin, w który wyposażone są obie kotłownie (parowa i wodna) pozwalają spełnić wymogi rygorystycznych norm.

1 stycznia 2016 r. w Megatem EC-Lublin uruchomiony został bardzo nowoczesny system odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin. Spełnia on bardzo ostre wymagania postawione przez Unię Europejską w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – IED, które zaczęły obowiązywać od początku tego roku.

Megatem EC-Lublin w wyniku przeprowadzonych prac emituje niewielkie ilości zanieczyszczeń. Nowa instalacja pozwoli na wielokrotne ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku siarki (SO2), pyłu oraz tlenków azotu (tzw. NOX). Praktycznie oznacza to, że jedynym widocznym składnikiem spalin jest para wodna.

Prace przy systemie oczyszczania spalin rozpoczęły się wiosną 2015 roku. W pierwszych dniach grudnia tego roku prace główne były już zakończone i instalacja przeszła pomyślnie próby techniczne. Od połowy grudnia przystąpiono do rozruchu i prac regulacyjnych w celu jej optymalizacji. Już na etapie tych prac stwierdzono, że instalacja dotrzymuje wszystkich zaplanowanych parametrów.

Przebudowa urządzeń oczyszczających spaliny została zrealizowana w trzech obszarach. W celu ograniczenia emisji dwutlenku siarki i pyłu do kotłów parowych dobudowane zostały instalacje odsiarczania i filtry. Producentem instalacji i dostawcą technologii jest polska firma InstalFilter S.A. z Kościana k. Poznania. Jest to nowoczesne rozwiązanie dedykowane do średniej wielkości obiektów energetycznych. Do ograniczenie emisji tlenków azotu zastosowana została, wykonana wg technologii szwedzkiej firmy Ecomb AB, instalacja Eco Tube. Działanie instalacji polega na dostarczaniu do komory paleniskowej powietrza procesowego i wody amoniakalnej. Dostarczana woda amoniakalna powoduje redukcję tlenków azotu, a dzięki optymalizacji sposobu dostarczania powietrza uzyskano dodatkowe korzyści: zmniejszenie emisji tlenku węgla oraz poprawę sprawności kotła. Dla kotłów szczytowych, które są uruchamiane jedynie przy najniższych temperaturach sezonu zimowego, dobudowano zaawansowane technicznie filtry tkaninowe, które uzupełniły istniejące elektrofiltry.

Dodatkową korzyścią dla środowiska jest ograniczenie zużycia wody w zastosowanych procesach w porównaniu do metod powszechnie stosowanych. Oszczędności są szacowane na ok. 65 tys. metrów sześciennych rocznie.

Na inwestycję przeznaczono 36 mln zł. Zastąpiony został dotychczasowy system, który mógł być jeszcze stosowany, ponieważ unijna dyrektywa dopuszcza możliwość kilkuletniego przesunięcia momentu dostosowania się do nowych zaostrzonych przepisów o ochronie środowiska. Z możliwości takiej Megatem EC-Lublin nie skorzystał, choć wiadomo, że zrobi to zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw wytwarzających ciepło.

Przed montażem najnowszej instalacji odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin spółka przeprowadziła kilkuletni proces modernizacji kotłów rusztowych. Na przełomie 2014-15 roku Zarząd, działając w porozumieniu z władzami Lublina, podjął decyzję, że jako jedyna elektrociepłownia w Lublinie nie będzie odwlekał w czasie inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla czystości powietrza w mieście i jego najbliższych okolicach.

Megatem EC-Lublin jest drugim co do wielkości dostawcą energii do lubelskiego systemu ciepłowniczego LPEC. Obsługuje ponad 30% lokalnego rynku, zimą odpowiadając za niezawodne dostawy energii cieplnej do dzielnic: Tatary, Bronowice, Kalinowszczyzna, Czechów, Felin i Śródmieście. W okresie letnim, gdy mieszkańcy potrzebują jedynie gorącej wody, Megatem EC-Lublin może zaopatrywać w nią całe miasto. Ponadto przedsiębiorstwo wytwarza w procesie kogenergacji energię elektryczną, która trafia do firm działających na obszarze byłej fabryki samochodów przy ul. Mełgiewskiej.

Generalnym wykonawcą prac przy budowie instalacji odpylania i odsiarczania był lubelski Energoserwis S.A., a instalacji redukcji tlenków azotu firma ICS z Poznania.

W wyniku przeprowadzonych prac Megatem EC-Lublin dołączył do wąskiego grona polskich elektrociepłowni, które pracują w najwyższych standardach ekologicznych. Zastosowany system oczyszczania spalin jest tak zaawansowany, że będzie pełnił rolę instalacji referencyjnej. Oznacza to, że inne polskie elektrociepłownie, które w tym momencie przełożyły w czasie moment wejścia w rygorystyczne przepisy unijne związane z dyrektywą w sprawie emisji przemysłowych będą mogły zapoznawać się z zastosowaną technologią, by potem ewentualnie przenosić ją na swój grunt.

Wyniki pomiarów emisji zanieczyszczeń są prezentowane na ekranach komputerów, umożliwiając stałą kontrolę prowadzonego procesu, jak również przeglądanie danych archiwalnych w formie wykresów lub zestawień tabelarycznych. Główne stanowisko jest zlokalizowane w pomieszczeniu kierownika zmiany.

Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin otrzymała z dniem 26 listopada 2004 roku pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw. We wrzesniu 2009 roku decyzją nr PZ 24/2009 wydaną przez Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymano nowe pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt. Uzyskane pozwolenie obowiązywało oryginalnie do 27 września 2019 roku. W dniu 3 grudnia 2014 roku Megatem otrzymał nową decyzję nr PZ 95/2014 dotyczącą pozwolenia zintegrowanego w której podano, że pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony. Instalacja której dotyczą decyzje składa się z kotłów wodnych oraz kotłów parowych wraz z urządzeniami pomocniczymi. Elektrociepłownia spełnia tym samym wymóg określony ustawą Prawo Ochrony środowiska. W tym zakresie posiadamy certyfikat ISO 14001:2015 .

Pozwolenie zintegrowane określa: