Megatem EC-Lublin


20 stopni dla klimatu

Megatem EC

Diament Forbesa 2018

Informacja o wpływie promieniowania jonizującegoOgłoszenie

Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na wyłonienie Generalnego Wykonawcy zadania pn. "Budowa bloku energetycznego zasilanego biomasą w Megatem EC-Lublin Sp. z o.o.".

Dokumentacja przetargowa:

Dodano 25.03.2020 r.

W dniu 18.3.2020 r. Zamawiający dokonał zmiany w ust. 14 Części I SIWZ_Instrukcja dla Wykonawców, informują iż na potrzeby porównania ofert dokona przeliczenia kursu EURO na złotówki według średniego kursu NBP z dnia 31.03.2020 r. Ponieważ kurs EURO podlega obecnie bardzo silnym wahaniom (wzrostowi) Zamawiający zdecydował, że przeliczenie na potrzebę oceny ofert nastąpi według kurs z dnia rozpoczęcia postępowania konkursowego, czyli 31.01.2020r., tj. według kursu 4,3010 PLN/EURO.

Ust. 14 Części I SIWZ_Instrukcja dla Wykonawców będzie miał następujące brzmienie:

"14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca podaje w ofercie całkowitą cenę brutto, z wyszczególnieniem zarówno ceny netto, jak i wartości podatku VAT za wykonanie całość przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ryczałtowej ceny łącznej, na zasadach określonych w formularzu oferty (Załącznik 1 do SIWZ), przy czym cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza. We wskazanych pozycjach należy ująć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza podanie do 60% łącznej ceny oferty w EURO. W celu porównania ofert, Zamawiający dokona przeliczenia EURO na złotówki według średniego kursu NBP z dnia 31.03.2020 r. 31.01.2020 r. tj. według kursu 4,3010 PLN/EURO. Cena podana w Ofercie powinna być ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ona podlegać jakimkolwiek zamianom z jakiegokolwiek powodu."

Sposób rozliczenia płatności za część oferty, którą wyceniono w EURO zostanie określony w Umowie z Wykonawcą, przy czym Zamawiający nie wyklucza dokonywania płatności w EURO.

W związku z powyższym dodane zostały pliki:

Dodano 18.03.2020 r.

  1. W związku z sytuacją panującą na rynku finansowym Zamawiający postanowił dokonać autokorekty polegającej na dopuszczeniu do składania ofert z ceną wyrażoną zarówno w złotych polskich jak i EURO. W związku z tym zmianie ulega zapis ust. 14 Część I SIWZ_Instrukcja dla Wykonawców.
  2. Jednocześnie Zamawiający postanowił złagodzić zapisy dotyczące wymogów w zakresie gwarantowanej Dyspozycyjności bloku energetycznego. Zmianie ulegną zapisy w Część II SIWZ_ PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagania Techniczne ust. 12.4 Gwarancje procesowe pkt. 6 Dyspozycyjność bloku, w następujący sposób:

    "6. Dyspozycyjność Bloku Gwarancja grupy B Gwarancja dyspozycyjności wejdzie w życie po przejęciu Bloku do eksploatacji. Wykonawca zagwarantuje, że dyspozycyjność Bloku, rozumiana jako dyspozycyjność urządzeń i elementów w zakresie Dostaw i Usług Wykonawcy, nie będzie niższa od:

    • 91% w 1 roku eksploatacji Bloku
    • 93% w 2 i 3 roku eksploatacji Bloku."
    W związku z powyższym w sekcji pytania i wyjaśnienia dodane zostały pliki:

Dodano 18.03.2020 r. Dodano 06.03.2020 r. W Dodano 28.02.2020 r. Dodano 27.02.2020 r. Dodano 26.02.2020 r. Dodano 24.02.2020 r. Dodano 21.02.2020 r.